دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   قراچورلو

پست الکترونیکی : m_gharachorlo@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- مدیر پژوهشی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی 

- سردبیر مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه

- مدیر داخلی  Journal of Food Biosciences and Technologyعضویت در جوامع علمی

عضو انجمن علوم غذایی و تغذیه پارسیاننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : صنایع غذایی

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مریم قراچورلو

مریم قراچورلو

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^